Aba Sámuel Áltlános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Iskolánkról

Intézményi adatok

Az intézmény neve: Aba Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhelye: 3127 Kazár, Szabadság út 3.
Az intézmény alapítója: Kazár Község Önkormányzata, illetve jogelődje
Az intézmény fenntartója, illetve felügyeleti szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Az intézmény jogállása: részben önálló intézmény
Az intézmény típusa: általános iskola 1-8 évfolyammal
alapfokú művészeti iskola
Alaptevékenysége: Az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, alapfokú művészeti oktatás, az 1-4. évfolyamon iskolaotthonos ellátás, tehetséggondozás, felzárkóztatás, speciális nevelési igényű, magatartási problémákkal küzdő, logopédiai kezelésre szoruló gyermekek integrált oktatása, projekt tevékenységek.
Alapító okirat: mellékelve

Röviden a falu történetéről

Kazár, Nógrád megye északkeleti részének egyik legérdekesebb, legjelentősebb települése, mindössze 7 kilométerre van a megyeszékhelytől, Salgótarjántól. A községet körülvevő hegyek, dombok geológiai szempontból egyidősek a Mátrával, mint ahogy erről a község határában lévő védett természeti kincs, a középső miocén korban keletkezett riolit tufa és földtani szelvény is tanúskodik. Kazár 2000 lélekszámú község, azon települések egyike, amely nevében viseli a honfoglaló kabar törzzsel érkezett kazár etnikum nevét. A községet 1220-ban Cazar néven emlegetik az első írásos emlékek. A község életében a XIX. század második felében meghatározó személyiség volt az akkori plébános, Szabó István író, műfordító. Homérosz két nagy eposzát, az Iliászt és az Odüsszeiát ő fordította először magyarra. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának és a Kisfaludy Társaságnak is. 1857 és 1882 között publikált Kazári pap néven. A palóc népi építészet emlékei mellett a mindmáig igen eredeti és káprázatos gazdagságú viselet, folklór, országos, sőt nemzetközi hírűvé tette a községet.

Az iskola múltjáról

Községünk iskolai oktatásáról a legrégebbi feljegyzés 1755. július 20-án kelt. Egy tanítója volt akkor az egyházközség kezében levő iskolának. Egy tanteremben folyt az oktatás. 1813-ban vetődött fel először, hogy Kazáron iskolát kellene építeni. Jankovics Miklós földesúr jelezte e szándékát, hogy a templom mögötti temetőben szeretne szilárd anyagból iskolaépületet építeni. A gondolat 1829-ben teljesült, felépült az új iskola a templom közelében, száraz, szilárd helyen. Az iskola egy tanító- és egy lakóhelyiségből állt. Az iskolahelyiség elég tágas és világos volt. 1860-ban felépült a Néptanoda, ahová 25 fiú és 36 leány járt tanulni. Az emeletes iskolaépület 1897-ben épült. A felső két szoba tanterem, az alsó helyiségeket a község házának építették meg. 1906-tól Hegedűs Béla és Moór Irén jóvoltából két tanerős lett az iskola. 1911-ben Nógrád Vármegye Törvényhatósága 8181/505-1911 számú véghatározata alapján a község iskoláját államosították. 1923-24-ben bányatelep épült 25 kat. hold területen. 1924. január 3-án megnyílt a bányatelepi társulati magániskola, melynek vezetését Zsuffa Kálmán tanító vette át. 1934-ben megalakult a 949 sz. Szabó István cserkészcsapat, a helybeli gyémántmisés papról elnevezve. 1942. szeptembertől nyolc osztályos a népiskola. A háború után felvette az Általános Iskola nevet. Az 1948-49-es tanévben megalakult az úttörőcsapat Fodor Ferenc vezetésével. Új igazgató került az iskola élére Zsuffa Kálmán személyében. Az 1948-49-es tanévben az ország valamennyi iskoláját államosították, az iskola felvette az Állami Általános Iskola nevet. 1950-ben felépült a két tantermes modern kis iskola a Zsoldos féle Rétkertben, stabil pedagógusgárda alakult ki: Hegedűs Mária, Pardy Lászlóné, Zsuffa Kálmánné, Telekes Ilona, Zsuffa Kálmán, Kazár Gábor, Kazár Gáborné és Fodor Ferenc. 1958-59-es tanévben Nyári Gyulát nevezték ki iskolaigazgatónak, aki nyugdíjba vonulásáig vezette az iskolát, munkássága alatt a kazári iskola egy tornateremmel, egy technika műhellyel és az alsó tagozat új épületével bővült. A következő iskolavezető Pék Tibor, aki a körzetesítés előtt egy évvel vette át az iskolavezetést. Az alsó tagozatos iskolaépület konyhával, a felső tagozat pedig két tanteremmel bővült. A körzetesítés során a mátraszelei felső tagozatos tanulók az iskolához kerültek, s a létszámemelkedés miatt párhuzamos osztályokat indítottak. Napközi otthonos csoportok is működtek. 1993. augusztus 16-tól Rados Lászlóné került az iskola élére. Igazgatósága alatt először az alsó, majd a felső tagozat újjáépítése ill. átalakítása történt meg, az udvar aszfaltborítást kapott. 1999. augusztus 15-től Kapás Imre az igazgató. Ebben az évben a tornaterem felújítása is megtörtént. 2000. október 31-től Aba Sámuel Általános Iskola néven szerepel iskolánk. A felújítások és bővítések folytatódtak, 2005-ben megtörtént a felső tagozat épületének akadálymentesítése, valamint kibővült egy új épületrésszel, amelybe egy modern számítástechnika szaktanterem és egy médialabor kapott helyet. 2005. szeptember 1-től a vizslási Általános Iskola intézményünk, az Aba Sámuel Általános Iskola tagiskolája lett. Ebben az évben az általános iskolai képzés mellé alapfokú művészetoktatási feladatokat is vállaltunk. Az alapító okirat módosítása után 2005. szeptember 1-től iskolánk neve: Aba Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Az első évben négy művészeti ágon, több tanszakon indult meg a képzés. A kazári székhely és vizslási telephely mellett Cereden, Nemtiben, Mátraterenyén, Mátranovákon és Somoskőújfalun is indítottunk művészeti csoportokat. 2007-ben a dorogházi Móra Ferenc Általános Iskola tagintézményként intézményünkhöz társult. Szintén ebben az évben a művészeti tanszakok megkapták a működéshez szükséges minősítéseket: iskolánk „Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.” Ebben a tanévben megindult iskolánkban az Integrált Pedagógiai Program. 2010-ben a TÁMOP-3.3.3-08 pályázatának keretében az intézmény felső tagozata új épületszárnnyal bővült, amelyben egy modern tornacsarnok, öltözők, orvosi szoba, két tanterem és az igazgatóhelyettesi iroda kapott helyet. 2013-tól intézményünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetésével működik, az intézmény neve Aba Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolára módosult.